top of page

Regulamin sklepu dla urządzeń A-Tracker CT24 i CT 48.

§1 DEFINICJE

Abonament – miesięczna opłata z tytułu świadczenia usługi geolokalizacji urządzenia.

Aplikacja – witryna internetowa umożliwiająca dostęp do danych geolokalizacyjnych dotyczących Pojazdu Klienta znajdująca się na stronie WWW.cartrack.pl, po zalogowaniu.

Aplikacja Mobilna – aplikacja umożliwiająca odczytywanie danych geolokalizacyjnych dotyczących Przedmiotów Klienta za pomocą urządzenia przenośnego posiadająca inne niż Aplikacja funkcjonalności, wymagająca dostępu do Internetu i określonych przez Cartrack systemów operacyjnych urządzenia przenośnego.

A-Tracker CT24 – kompaktowy, mobilny i uniwersalny moduł monitorujący firmy Cartrack Polska. przeznaczona jest do zabezpieczenia wartościowych przedmiotów i maszyn. Wymiary: 85x63x24 mm (długość x szerokość x wysokość),

Waga: 101 gramów (waga bez baterii),

Zasilanie: 3 x AAA (LiFe S2) – do 2 lat przy wybudzeniu raz dziennie,

A-Tracker CT48 – kompaktowy, mobilny i uniwersalny moduł monitorujący firmy Cartrack Polska. przeznaczona jest do zabezpieczenia wartościowych przedmiotów i maszyn. Wymiary: 108x86x31 mm (długość x szerokość x wysokość),

Waga: 194 gramów (waga bez baterii),

Zasilanie: 3 x AA (LiFe S2) – do 4 lat przy wybudzeniu raz dziennie,

Cartrack – Cartrack Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) , przy ulicy rtm. Pileckiego 67; NIP: 525-244-96-53; KRS: 0000326841, będąca usługodawcą usług określonych w Umowie.

Cennik- cennik usług podstawowych oraz usług dodatkowych Cartrack Polska sp. z o.o.  obowiązujący w dacie zawarcia Umowy, będący załącznikiem do Umowy.

Formularz zgłoszeniowy – początkowe  strony niniejszej Umowy zawierające w szczególności  dane o Kliencie, dane kontaktowe, informacje o rodzaju Usługi.

Hasło – kod literowy, cyfrowy lub cyfrowo literowy wykorzystywany, oprócz loginu, w celu każdorazowego logowania się Klienta do Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej.

Telekod – dowolne słowo/ciąg znaków przekazywane przez Klienta telefonicznie. Hasło wymagane przez Operatora Centrum Monitoringu w celu weryfikacji osoby upoważnionej do otrzymania informacji technicznych/flotowych

Klient – druga strona niniejszej Umowy, której dane znajdują w Formularzu zgłoszeniowym, podpisana na Formularzu zgłoszeniowym.

Konto Klienta – zdefiniowany w Aplikacji mobilnej zbiór uprawnień, parametrów, pojazdów i funkcjonalności, do którego dostęp uzyskuje się po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) do Aplikacji lub Aplikacji mobilnej.

Login – nazwa Klienta wykorzystywana w celu każdorazowego logowania się Klienta do Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej.

Odzyskiwanie– zespół działań Cartrack mających na celu ułatwienie odnalezienia skradzionego Pojazdu Klienta, polegających na ustaleniu trasy przejazdu i miejsca postoju Pojazdu.

Roaming UE – świadczenie Usługi na terenie Unii Europejskiej w krajach wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Roaming poza UE – świadczenie Usługi w innych krajach niż kraje UE wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Regulamin - niniejszy regulamin stanowiący podstawę świadczenia usługi.

Tryb Active – usługa, która wybudza urządzenie gdy wykryje ruch. Tryb Active raportuje lokalizację urządzenia w ruchu w interwałach czasowych.

Urządzenie Cartrack– urządzenie monitorujące wraz z osprzętem tj. A-Tracker CT24 lub A-Tracker CT48

Usługa – usługa polegająca gromadzeniu danych geolokalizacyjnych dotyczących Urządzenia zakupionego przez Klienta.

Umowa – umowa pomiędzy Cartrack a Klientem o świadczenie Usługi na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym i Regulaminie.

Serwis – wszelkie czynności konserwacyjne i naprawy mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności Usługi.

§2 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem  Umowy jest Sprzedaż Urządzeń Cartrack wymienionych w Formularzu zgłoszeniowym oraz odpłatne – abonamentowe umożliwienie Klientowi dostępu do Usługi za pomocą Aplikacji mobilnej.

 2. Cartrack świadczy Usługi w zakresie wynikającym z Formularza zgłoszeniowego i Regulaminu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze objętym zasięgiem telefonii komórkowej oraz w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Roaming UE) oraz ściśle określonych przez Cartrack krajów nienależących do Unii Europejskiej (Roaming poza UE).

§3 APLIKACJA MOBILNA

 1. Klient otrzymuje możliwość dostępu do Aplikacji w terminie 48 godzin od daty wysłania Urządzenia Cartrack na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

 2. Dostęp do Aplikacji mobilnej wymaga posiadania Loginu i Hasła. Login i Hasło startowe Klient otrzymuje od Cartrack. Aplikacja mobilna wymaga pobrania jej przez Klienta i zainstalowania na urządzeniu mobilnym.

 3. Zabronione jest udostępnianie Hasła i Loginu osobom trzecim przez Klienta. Informacje o Usłudze może uzyskać za pośrednictwem Aplikacji wyłącznie Klient.   

 4. Cartrack ma prawo zawiesić Klientowi możliwość dostępu do Konta Klienta w przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie całości lub części wymagalnych należności wynikających z Regulaminu na rzecz Cartrack pomimo wezwania Klienta do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania, co nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Cartrack. Klient decydując się na zakup urządzenia oraz comiesięcznej subskrypcji dostępowej do aplikacji deklaruje się co miesiąc opłacać zawarte w cenniku należności. Brak wniesienia tej opłaty w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania skutkować będzie wyłączeniem  dostępu. 

 5. Przywrócenie Klientowi dostępu do Konta Klienta nastąpi niezwłocznie po usunięciu przyczyn będących podstawą zawieszenia tego dostępu.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją, którą posługuje sięUsługodawca są następujące:

a). połączenie z siecią Internet,

b). przeglądarka stron WWW – Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, przeglądarka Google Chrome lub inna wspierająca technologię HTML5. Zalecana

c) rozdzielczość ekranu to minimum 1280 x 800.

    7.  Sytuacje które skutkują zawieszeniem dostępu muszą być wyraźnie opisane , nie może to być ogólne stwierdzenie   o naruszeniu obowiązków.

§4 INSTALACJA URZĄDZENIA

 1. Urządzenia A-Tracker CT 24/A-Tracker CT48 Cartrack są zasilane z baterii.

 2. Urządzenia A-Tracker CT 24/A-Tracker CT48 mogą być przykręcane, przyklejane lub przypinane w dowolnym miejscu wybranym przez Klienta.

 3. Urządzenia mogą być przenoszone z przedmiotu na przedmiot, w zależności od potrzeb Klienta.

§5 OPŁATY

 1. Opłata z tytułu sprzedaży Urządzenia Cartrack jest pobierana jednorazowo w wysokości wskazanej w Formularzu Zakupowym (esklep). Jednostkowa cena za urządzenie oraz 24 lub 48 miesięczny abonament jest opisana w e-sklepie. Klient może wybrać inną opcję: zakup urządzenia + 24 lub 48 miesięczny okres abonamentowy dostępu do aplikacji Cartrack. Łącznie do wyboru klient ma 4 opcje zakupowe, których szczegóły zawarte są na stronach produktowych.

 2. Opłata abonamentowa jest płatna z góry w wysokości i terminie wskazanym w Formularzu Zakupowym, za dany miesiąc z dołu. Faktury VAT będą przesyłane do Klienta w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w Formularzu Zakupowym. Przesyłanie faktur w formie papierowej wiąże się dodatkową opłatą 10,00 PLN  netto za każdą fakturę.

 3. Opłata z tytułu Serwisu będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Klienta lub osób trzecich wynosi 249 PLN netto.

 4. Opłata z tytułu świadczenia usług geolokalizacyjnych poza granicami Polski (Roaming) podlega osobnej opłacie wskazanej w Formularzu Zakupowym.

 5. Opłata za każdorazową aktywację Trybu Active wynosi 49 zł netto, natomiast dezaktywacja jest bezpłatna. Klient może dokonywać dowolnej liczby aktywacji i dezaktywacji usługi w czasie trwania Umowy. Włączenie i wyłączenie Trybu Active dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres bok@cartrack.pl.

§6 OBOWIĄZKI KLIENTA

Klient jest zobowiązany do:

 1. Podania prawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym.

 2. Terminowego uiszczania wszelkich opłat na rzecz Cartrack. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku Klienta.

 3. Niezwłocznego informowania co najmniej mailowego Cartrack o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wykonywanie przez Cartrack niniejszej Umowy, w szczególności o nieprawidłowym działaniu Urządzenia Cartrack.

 4. Informowania Cartrack o każdym przypadku nieprawidłowego działania Usługi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od jego stwierdzenia oraz udostępnienia Pojazdu w terminie ustalonym przez Strony w celu przeprowadzenia działań serwisowych przez Cartrack. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nieudzielenie powyższej informacji oraz nieudostępnienie Pojazdu w powyższym terminie uniemożliwi Cartrack podjęcie działań serwisowych przez co zwalnia Cartrack z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonywania Umowy i uprawnia Cartrack do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 5. Niezwłocznego informowania w wszelkich zmianach danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

§7 OBOWIĄZKI CARTRACK

 1. Terminowego wystawiania i przesyłania faktur VAT.

 2. Współdziałania z Klientem przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

 3. Dostarczenia Urządzenia Cartrack bez wad fizycznych i prawnych.

 4. Umożliwienia Klientowi dostępu do Aplikacji mobilnej na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 5. Cartrack zobowiązany jest przeprowadzić Proces Odzyskiwania Pojazdu bez żadnych dodatkowych kosztów na terytorium Polski, o ile Umowa nie stanowi inaczej lub Strony nie postanowią inaczej.

 6. Cartrack nie jest zobowiązany do rozpoczęcia procesu Odzyskiwania jeżeli Klient zalega z opłatami na rzecz Cartrack.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Cartrack posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 2. Zobowiązanie Cartrack do Odzyskania Własności Klienta stanowi zobowiązanie starannego działania w związku z czym Cartrack nie ponosi odpowiedzialności za rezultat Odzyskiwania.

§9 CZAS OBOWIĄZYWANIA 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Cartrack ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem  natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, jeżeli Klient:

a) opóźnia się z zapłatą całości lub części opłat na rzecz Cartrack,

b) podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na jej wykonywanie,

    3. Powyższe zasady obowiązują wobec każdego urządzenia  osobno.

    4. Klient oraz Cartrack Polska mają prawo wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej za 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.

§10 GWARANCJA

 1. Gwarancja na Usługę jest udzielana na czas określony obowiązywania niniejszego Regulaminu wskazany w Formularzu zgłoszeniowym liczony od dnia wysłania Urządzenia do Klienta.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z  Urządzeń Cartrack w sposób zgodny z celem niniejszego Regulaminu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

 3. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe powinny być wykonywane przez Cartrack lub podmioty działające na zlecenie Cartrack, pod rygorem utraty prawa do gwarancji.

 4. Wszelkie celowe lub niecelowe ingerencje, modyfikacje osób trzecich lub Klienta w Urządzenie Cartrack powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

 5. Model CT24 objęty jest 2 letnią, a CT48 - 4 letnią ochroną gwarancyjną. Gwarancją nie są objęte baterie.

 6. Tryb Active nie wpływa na inne dotychczasowe ustawienia Urządzenia (domyślne wybudzenie się i wysłanie pozycji raz dziennie). Aktywacja Trybu Active powoduje większe zużycie baterii oraz zniesienie 2 lub 4 letniej gwarancji na zestaw fabrycznych baterii.

§11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje muszą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@cartrack.pl

 2. Cartrack udzieli informacji o przyjęciu reklamacji  w formie wiadomości e-mail do rozpatrzenia w terminie 3 dni roboczych.

 3. Cartrack poinformuje Klienta w terminie 30 dni roboczych od otrzymana zgłoszenia reklamacyjnego, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego nadesłano reklamację  o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 4. Cartrack przekazuje odpowiedź na reklamację Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§12 POUFNOŚĆ

 1. Każda ze Stron („Strona otrzymująca”) zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania stronom trzecim, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, żadnych informacji (czy to na piśmie, dysku komputerowym, elektronicznie, ustnie, czy w inny sposób) związanych z niniejszą Umową, otrzymanych w związku z niniejszą Umową lub pozyskanych przez Stronę otrzymującą lub jej przedstawicieli podczas wykonywania Usług, m.in. informacji o drugiej Stronie, związanych z działaniami operacyjnymi, polityką handlową i cenową, procesami, planami i zamiarami, danymi i informacjami technicznymi i ogólnym know-how, tajemnicy handlowej, możliwościach rynkowych i kwestiach finansowych (zwanych łącznie „Informacjami poufnymi”).

 2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania do żadnej z Informacji poufnych, które:

a) są lub staną się własnością publiczną bez naruszenia zobowiązań Strony otrzymującej wynikających z niniejszej Umowy przez Stronę otrzymującą, jej pracowników lub stronę trzecią, której taka informacja została ujawniona; lub

b) należy ujawnić zgodnie z decyzją sądu lub decyzją organu administracji publicznej.

       3. Każda ze Stron ograniczy korzystanie z dokumentów i informacji jej ujawnionych do zakresu niezbędnego dla            wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub do korzystania z praw wyraźnie nadanych niniejszą Umową.

      4. Żadna ze Stron, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, nie wyda oświadczenia do prasy ani ogłoszenia, czy w inny sposób nie opublikuje materiałów dotyczących niniejszej Umowy w całości lub w związku z zobowiązaniami z niej wynikającymi.

      5. Cartrack zapewnia także zachowanie w poufność danych osobowych Klienta oraz danych osobowych powierzonych Cartrack do przetwarzania przez Klienta.

      6. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Cartrack w związku ze świadczenie Usługi będą przetwarzana zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

     7. Cartrack Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pileckiego 67,  jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz jest ich administratorem.

     8. Zarówno dane osobowe zawarte z w niniejszej Umowie jak i dane geololokalizacyjne transmitowane przez Urządzenie Cartrack zainstalowane w Pojazdach podlegają kontroli dostępu i są traktowane przez pracowników Cartrack jako poufne.

     9. Klient jest zobowiązany poinformować swoich pracowników, podwykonawców, usługobiorców o fakcie gromadzeniu danych przez Cartrack danych geolokalizacyjnych.

     10. W przypadku, gdy Klient będzie przekazywał Cartrack dane osobowe do przetwarzania, Strony zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych osobowych.

      11. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przez Klienta są przechowywane dopóki nie zostaną odwołane.

      12. W przypadku przekazywania danych osobowych poza granice UE Cartrack zapewnia, iż dane osobowe Klienta lub dane osobowe powierzone Cartrack do przetwarzania przez Klienta będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w sposób określony w ust. 1 powyżej.

      13.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż  Cartrack Polska jako administrator danych osobowych, informuje iż:

a) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  sprzedaży i świadczenia usługi przez CARTRACK Polska sp. z o.o., prowadzenia przez Administratora Danych akcji promocyjnych, programów lojalnościowych oraz szkoleń ,

b) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

c) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a),b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z jego treścią.;

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków umownych przez Strony umowy;

e) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;.

§13 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.

 2. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu podlega on rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę =strony pozwanej.

§14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klienta będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od ww. umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór Klient znajdzie w opakowaniu wraz z urządzeniem oraz jest w stanie ją pobrać klikając TUTAJ.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 3. Cesja praw i obowiązków jednej ze Stron Umowy wynikających z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.

 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne z mocy prawa, nieobowiązujące Cartrack i Klient zobowiązują się do zmiany niniejszej Umowy w tym zakresie tak, aby postanowienie to było ważne i obowiązujące Strony zgodnie ze społeczno-gospodarczym celem niniejszej Umowy.

 5. Niniejszy regulamin akceptuje każdy Klient który dokonuje dowolnego zakupu poprzez e-sklep A-Trackera.

 6. Cartrack Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w celu poprawienia jakości obsługi klienta i lepszego opisywania dodatkowych funkcjonalności.

bottom of page